Thư Viện Ảnh

 1. Đoàn công tác của Văn phòng Chương trình tại A Lưới

 

 

2. Họp Tổ Thẩm định nội dung và dự toán kinh phí của các đề tài KHCN cấp nhà nước thực hiện từ năm 2014 thuộc Chương trình KHCN-33/11-15

1. Nghiên cứu tổn thương tâm lý ở người phơi nhiễm dioxin và hiệu quả các giải pháp can thiệp.

3.